1-Hydroxy-6,7-dimethyl-1-phenyl-hexahydro-pyrrolizin-3-on

1-Hydroxy-6,7-dimethyl-1-phenyl-hexahydro-pyrrolizin-3-on