1-Propanone, 1-(2,6-dimethylphenyl)-2-methyl-3-(1-piperidyl)-

1-Propanone, 1-(2,6-dimethylphenyl)-2-methyl-3-(1-piperidyl)-