N-Chloro-16-epi-dihydro-solasodine

N-Chloro-16-epi-dihydro-solasodine