2-(1-Piperidinyl)ethyl 2-aminobenzoate

2-(1-Piperidinyl)ethyl 2-aminobenzoate