2-Piperidinoethyl p-chlorobenzoate

2-Piperidinoethyl p-chlorobenzoate