1-(3-Chlorophenyl)-3-(4-methylpiperidino)pyrrolidine-2,5-dione

1-(3-Chlorophenyl)-3-(4-methylpiperidino)pyrrolidine-2,5-dione