2-Azabutane, 2-formyl-1-[1-ethyl-2-pyrrolidyl]-4-[3,4-dichlorophenyl]-

2-Azabutane, 2-formyl-1-[1-ethyl-2-pyrrolidyl]-4-[3,4-dichlorophenyl]-