8-Chloro-6-[2-piperidino-1-hydroxyethyl]-2-phenylquinoline

8-Chloro-6-[2-piperidino-1-hydroxyethyl]-2-phenylquinoline