3-(4,8,12-Trimethyltridecyl)thiophene

3-(4,8,12-Trimethyltridecyl)thiophene