1-Benzyl-2-isopropyl-3-methylaziridine

1-Benzyl-2-isopropyl-3-methylaziridine