2-Hydroxy-3-isopropyl-5-piperidinomethyl-2,4,6-cycloheptatrien-1-one

2-Hydroxy-3-isopropyl-5-piperidinomethyl-2,4,6-cycloheptatrien-1-one