Propenenitrile, 2-trimethylsilylamino-

Propenenitrile, 2-trimethylsilylamino-