2,2,2-trifluoro-1-pyrrolidin-1-ylethanone

2,2,2-trifluoro-1-pyrrolidin-1-ylethanone