1-[4-(4-Ethyl-2-methoxyphenoxy)butyl]aziridine

1-[4-(4-Ethyl-2-methoxyphenoxy)butyl]aziridine