3-(2-Methoxy-1-methylethoxy)propanenitrile

3-(2-Methoxy-1-methylethoxy)propanenitrile