3-[5-(Ethyl-phenyl-amino)-1-methyl-pent-3-ynyloxy]-propionitrile

3-[5-(Ethyl-phenyl-amino)-1-methyl-pent-3-ynyloxy]-propionitrile