1-(4-Chloro-3-methoxy-benzenesulfonyl)-4-methyl-piperidine

1-(4-Chloro-3-methoxy-benzenesulfonyl)-4-methyl-piperidine