methyl 1-methyl-5-oxopyrrolidine-2-carboxylate

methyl 1-methyl-5-oxopyrrolidine-2-carboxylate