1,2,4-Oxadiazole, 3-[3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl]-5-(4-methyl-1-piperidylmethyl)-

1,2,4-Oxadiazole, 3-[3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl]-5-(4-methyl-1-piperidylmethyl)-