1,3-Dioxolane, 2-[4-(4-methyl-3-pentenyl)-6-methyl-3-cyclohexenyl]-4-(1-piperidylmethyl)-

1,3-Dioxolane, 2-[4-(4-methyl-3-pentenyl)-6-methyl-3-cyclohexenyl]-4-(1-piperidylmethyl)-