1-[[1-Phenylcyclopentyl]methyl]piperidine

1-[[1-Phenylcyclopentyl]methyl]piperidine