6-[3-Piperidino-1-hydroxypropyl]-2-phenylbenzothiazole

6-[3-Piperidino-1-hydroxypropyl]-2-phenylbenzothiazole