3-[N'-(2-Chloro-benzylidene)-hydrazino]-5-ethyl-[1,2,4]triazol-4-ylamine

3-[N'-(2-Chloro-benzylidene)-hydrazino]-5-ethyl-[1,2,4]triazol-4-ylamine