4,5,6,7-tetrahydro-1,3-benzothiazol-2(3H)-one [1-(4-chlorophenyl)ethylidene]hydrazone

4,5,6,7-tetrahydro-1,3-benzothiazol-2(3H)-one [1-(4-chlorophenyl)ethylidene]hydrazone