4,5,6,7-tetrahydro-1,3-benzothiazol-2(3H)-one (1-phenylethylidene)hydrazone

4,5,6,7-tetrahydro-1,3-benzothiazol-2(3H)-one (1-phenylethylidene)hydrazone