(2-Hydroxy-3-methoxy-phenyl)-(3,5,5-trimethyl-4,5-dihydro-pyrazol-1-yl)-acetonitrile

(2-Hydroxy-3-methoxy-phenyl)-(3,5,5-trimethyl-4,5-dihydro-pyrazol-1-yl)-acetonitrile