1-[1-(Phenylthio)allyl]cyclohex-2-enol

1-[1-(Phenylthio)allyl]cyclohex-2-enol