2-(methylthio)-5-[(2-thienylmethyl)sulfonyl]pyrimidin-4-amine

2-(methylthio)-5-[(2-thienylmethyl)sulfonyl]pyrimidin-4-amine