1-Pentyne, 3-ethyl-3-methoxy-

1-Pentyne, 3-ethyl-3-methoxy-