2-Ethyl-6-ethylsulfonyl-3(2H)-pyridazinone

2-Ethyl-6-ethylsulfonyl-3(2H)-pyridazinone