Ethyl 3-hydroxy-3-(2,2,4-trimethylcyclohex-3-enyl)-propionate

Ethyl 3-hydroxy-3-(2,2,4-trimethylcyclohex-3-enyl)-propionate