4-Hexyl-2-methyl-5-octyl-1,3-dioxolane

4-Hexyl-2-methyl-5-octyl-1,3-dioxolane