Morpholino(4-(4-(trifluoromethoxy)phenyl)-2H-1,2,3-triazol-2-yl)methanone

Morpholino(4-(4-(trifluoromethoxy)phenyl)-2H-1,2,3-triazol-2-yl)methanone