(4-(4-Phenoxyphenyl)-2H-1,2,3-triazol-2-yl)(pyrrolidin-1-yl)methanone

(4-(4-Phenoxyphenyl)-2H-1,2,3-triazol-2-yl)(pyrrolidin-1-yl)methanone