Imidazole, 1-[2-(2,4,6-trimethylphenoxy)ethyl]-

Imidazole, 1-[2-(2,4,6-trimethylphenoxy)ethyl]-