Ethyl 2-methyl-1,3-oxazolidine-2-acetate

Ethyl 2-methyl-1,3-oxazolidine-2-acetate