1,3,4-Oxadiazole, 2-(3-fluorophenyl)-5-(6-methoxy-2-benzothiazolyl)-

1,3,4-Oxadiazole, 2-(3-fluorophenyl)-5-(6-methoxy-2-benzothiazolyl)-