2-[1-Methylimidazol-2-yl]methoxy-6-methoxy-8-aminoquinoline

2-[1-Methylimidazol-2-yl]methoxy-6-methoxy-8-aminoquinoline