Ethanone, 1-(2-trifluoromethyl-10-phenothiazinyl)-2-(2-methyl-1-imidazolyl)-

Ethanone, 1-(2-trifluoromethyl-10-phenothiazinyl)-2-(2-methyl-1-imidazolyl)-