Cevane-3,4,12,14,16,17,20-heptol, 4,9-epoxy-, 3-[(2Z)-2-methyl-2-butenoate], (3.beta.,4.alpha.,16.beta.)-

Cevane-3,4,12,14,16,17,20-heptol, 4,9-epoxy-, 3-[(2Z)-2-methyl-2-butenoate], (3.beta.,4.alpha.,16.beta.)-