6-Methyl-2-nitro-3-pyridinyl 4-fluorobenzenesulfonate

6-Methyl-2-nitro-3-pyridinyl 4-fluorobenzenesulfonate