methyl 6-hydroxypyrazine-2-carboxylate

methyl 6-hydroxypyrazine-2-carboxylate