Ethyl 2,6-dimethyl-3-oxotridecanoate

Ethyl 2,6-dimethyl-3-oxotridecanoate