5-(4-Chlorophenyl)-3-(((4-fluorophenyl)sulfonyl)methyl)-1,2,4-oxadiazole

5-(4-Chlorophenyl)-3-(((4-fluorophenyl)sulfonyl)methyl)-1,2,4-oxadiazole