Decahydro-1,2-dimethylnaphthalene

Decahydro-1,2-dimethylnaphthalene