Ethanol, 2-(3-methyl-1-pyrazolyl)-1-(4-nitrophenyl)-

Ethanol, 2-(3-methyl-1-pyrazolyl)-1-(4-nitrophenyl)-