Cyclohexene, 1-methyl-3-(formylmethyl)-

Cyclohexene, 1-methyl-3-(formylmethyl)-