3,4,6-trichloro-N-(4-fluorophenyl)-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-amine

3,4,6-trichloro-N-(4-fluorophenyl)-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-amine