Borneol, ethyldimethylsilyl ether

Borneol, ethyldimethylsilyl ether