2,2,2-Trifluoro-1-(1H-imidazol-4-yl)ethanone

2,2,2-Trifluoro-1-(1H-imidazol-4-yl)ethanone